ચિત્ર

વળગણ……!


valgaN

Advertisements
By લાગણીઓ નું લાક્ષાગૃહ Posted in કવિતા