ના હોય તો ય શું!


tu nathi

Advertisements
By લાગણીઓ નું લાક્ષાગૃહ Posted in કવિતા