ચિત્ર

હું વિસ્તાર છું.


talabgar

Advertisements
By લાગણીઓ નું લાક્ષાગૃહ Posted in કવિતા