ચિત્ર

ના આ પળમાં તું.


tu

Advertisements
By લાગણીઓ નું લાક્ષાગૃહ Posted in કવિતા